Algemene voorwaarden

Art. 0 - Algemene voorwaarden

Vakantie in de Provence werkt in een steeds veranderende commericiële, technologische en regelgevende omgeving, en kan daarom onderhavige algemene voorwaarden steeds aanpassen. Behalve indien anders bepaald, zullen aanpassingen aan deze algemene voorwaarden onmiddellijk van toepassing zijn wanneer deze worden gepost op de website. De huurder is aldus zelf verantwoordelijk om op de hoogte te zijn van de laatst gepubliceerde algemene voorwaarden. Het gebruik van de website en/of de diensten die Vakantie in de Provence aanbiedt, impliceert de aanvaarding van de algemene voorwaarden.

Art. 1 - Algemene bepalingen

“Vakantie in de Provence” treedt op als tussenpersoon bij een verhuur van een vakantiewoning. De “huurder” (de natuurlijke persoon of gerechtspersoon) die het huurcontract aangaat dient minstens 18 jaar of ouder te zijn. Dit geldt ook voor de eigenaar alsook zijn vertegenwoordiger ter plaatse bij vertrek/aankomst.

Bij boekingen minder dan 7 nachten en onder de 1000 euro rekent “Vakantie in de Provence” een forfaitaire kost aan van €50. Bij een omboeking kan deze kost niet worden overgedragen en zal deze opnieuw worden aangerekend.

Art. 2 - Betaling

Betalingen gebeuren op volgend rekeningnummer:

Vakantie in de Provence, Restert 66, 9320 Aalst

IBAN BE35 751211527637

BIC AXABBE22

Met de mededeling : voorschot/saldo + accommodatie + huurdata.

Het saldo van de huursom, de waarborg en kosten voor energieverbruik en eindschoonmaak, dienen integraal te zijn voldaan uiterlijk 6 weken voor aankomst (voorziene data), middels bankoverschrijving.

De huurovereenkomst zal automatisch ontbonden worden wanneer het saldo niet volledig wordt betaald binnen deze periode. Het betaalde voorschot kan dan ook niet worden terugbetaald door “Vakantie in de Provence”.

Voor last-minute boekingen (minder dan 6 weken voor aankomst) dient de betaling, volledige huursom, binnen de 5 dagen na reservering en vóór aanvang van de huurperiode voldaan te zijn.

Na de volledige betaling krijgt de huurder het adres, wegbeschrijving en de contactgegevens van de eigenaar of zijn vertegenwoordiger ter plaatse.

Wanneer de potentiële huurder een boekingsaanvraag doet, neemt "Vakantie in de Provence" contact op met de eigenaar of de accommodatie verstrekker om te bevestigen dat de accommodatie beschikbaar is voor de aangevraagde periode. Indien beschikbaar, neemt "Vakantie in de Provence" contact met de potentiële huurder op om zowel de beschikbaarheid als de totale huurprijs voor de gevraagde periode te bevestigen. U kunt de reservering veiligstellen door het boekingsformulier in te vullen, te verzenden en een aanbetaling te doen. Sommige woningen zijn heel gegeerd en zijn vlug geboekt.

Het contract tussen de huurder en “Vakantie in de Provence” komt tot stand wanneer “vakantie in de Provence” de boekingsaanvraag per mail heeft ontvangen, aanvaard en dit door de huurder wordt bevestigd per mail. In deze mail wordt de vakantiewoningreferentie aangeduid en de duur van de huurperiode. De huurder verklaart zich bij de aanvraag onherroepelijk akkoord met de Algemene voorwaarden. "Vakantie in de Provence" rekent een forfaitaire administratiekost van €45 aan voor elke huurovereenkomst die door haar wordt opgemaakt. Deze kost zit inbegrepen in de huurprijs maar zal apart aangerekend worden bij annulering binnen bepaalde termijn, zie annulering.

Art. 3 - Voorschot

Het voorschot van 40% en administratieve kosten t.w.v. 45 euro dienen door de “huurder” betaald te worden binnen de 7 dagen na de bevestiging van de reservering. Bij het niet ontvangen van het voorschot binnen deze termijn zal “vakantie in de Provence” een herinneringsmail sturen. Als “Vakantie in de Provence” het voorschot binnen een termijn van 5 dagen na de herinneringsmail niet heeft ontvangen, zal het contract ontbonden worden en zal “Vakantie in de Provence” het recht hebben om de vakantiewoning voor de aangevraagde periode onmiddellijk opnieuw te huur stellen.

Art. 4 - Informatie over de vakantiewoning

De huurder verklaart vooraf kennis te hebben genomen van de vereiste informatie met betrekking tot de gehuurde vakantiewoning, zoals beschreven op de website van Vakantie in de Provence. Deze informatie is gebaseerd op gegevens verstrekt door de eigenaar en wordt aan de huurder meegedeeld met voorbehoud van eventuele materiële fouten, vergissingen en/of lichte aanpassingen.

Alle informatie op de website van Vakantie in de Provence wordt te goeder trouw verstrekt, met de grootste zorgvuldigheid verzameld, en wordt geacht correct te zijn op het moment van publicatie. Vakantie in de Provence kan niet aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen die buiten haar controle plaatsvinden en die haar pas bekend worden na de publicatie. Alle foto's, dronebeelden en beschrijvingen dienen slechts als momentopnames; latere wijzigingen in de situatie zijn mogelijk. De beschikbaarheid is een voortdurend evoluerende factor en wordt zo snel mogelijk bijgewerkt.

Art. 5 - Huurwaarborg

Indien er schade of verlies optreedt tijdens het verblijf, dient de huurder dit onverwijld en uiterlijk vóór de teruggave van de sleutel aan het einde van de huurperiode aan de eigenaar en/of "Vakantie in de Provence" te melden. Bij het verlaten van de vakantiewoning wordt de staat en netheid gecontroleerd door de eigenaar of contactpersoon in aanwezigheid van de huurder. Als de huurder eerder vertrokken is dan gepland, zonder gezamenlijke controle van de staat en netheid met de eigenaar, behoudt de eigenaar zich het recht voor om het gehuurde goed te inspecteren na het vertrek van de huurder.

Vakantie in de Provence stort de ontvangen waarborg door naar een derdenrekening die geblokkeerd blijft tot er overeenstemming is over de terugbetaling met de eigenaar. De waarborg dient ter dekking van mogelijke kosten, zoals eventuele schade, vervanging van gebroken of verloren voorwerpen binnen en buiten het gehuurde goed, inclusief inrichting en decoratie. Alle directe en indirecte schade aan de woning en/of inboedel, niet toe te schrijven aan of als gevolg van normaal gebruik, wordt verhaald op de huurder.

Bijkomende kosten na de huurperiode, zoals energieverbruik, eventuele eindschoonmaak etc. zullen van de waarborg worden afgetrokken. Indien er vooraf een forfait is berekend voor energieverbruik, kan er in geval van buitensporig gebruik nog een extra bedrag in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld voor het opladen van elektrische voertuigen, het gebruik van airconditioning met open ramen/deuren, waterverspilling, etc.

De waarborg wordt in geen enkel geval beschouwd als een deel van de huurprijs of als een voorschot daarop, en daarom kan er geen aanspraak worden gemaakt op rente daarover. De waarborg wordt binnen een redelijke termijn teruggestort, waardoor het mogelijk is om de eindafrekening op te stellen. In ieder geval zal de terugbetaling plaatsvinden binnen een maximumperiode van 2 weken na het verstrijken van de huurperiode.

In geval van schade en indien de waarborg ontoereikend is, behoudt de verhuurder zich het recht voor om van de huurder aanvullende vergoedingen te eisen. Het feit dat de verhuurder de waarborg ontvangt, ontslaat hem echter op geen enkele wijze van zijn verantwoordelijkheid jegens de eigenaar voor schade die door de huurder aan het gehuurde goed wordt toegebracht.

Art. 6 - Aankomst-Vertrek

De aanvang van de verblijfsperiode in de vakantiewoning is gepland op de eerste dag van de huurperiode, tussen 16:00 uur en 20:00 uur, tenzij anders aangegeven op de verificatiebon. De huurder wordt vriendelijk verzocht om tijdens de reis, rond het middaguur, contact op te nemen met de eigenaar of diens vertegenwoordiger en het geschatte aankomsttijdstip door te geven. Het vervroegd betrekken van de woning is alleen toegestaan indien vooraf overeengekomen met de eigenaar, en deze afspraak dient telefonisch te worden bevestigd, niet via sms.

Indien de huurder niet in staat is om op tijd aan te komen, wordt van hem verwacht de eigenaar of verantwoordelijke tijdig telefonisch op de hoogte te stellen, zodat er passende regelingen kunnen worden getroffen voor de ontvangst. Vroegtijdige intrekking zonder voorafgaande afspraak wordt niet geaccepteerd.

Het verlaten van de vakantiewoning is gepland op de laatste dag van de huurperiode, conform het in het contract aangegeven tijdstip. Dit geeft de eigenaar de gelegenheid om samen met de huurder een inspectie uit te voeren op eventuele schade of verlies. Mocht de huurder eerder willen vertrekken dan oorspronkelijk gepland, dan wordt van hem verwacht contact op te nemen met de eigenaar om een aangepaste regeling voor het vertrek te bespreken. In het geval van een vervroegd vertrek aanvaardt de huurder automatisch de plaatsbeschrijving opgesteld door de eigenaar.

Art. 7 - Annulatie

Als de huurder de reservering wilt annuleren, moet de huurder Vakantie in de Provence contacteren via telefoon van zodra de reden van de annulering zich voordoet. De huurder moet de annulering ook onmiddellijk schriftelijk bevestigen via e-mail. De dag waarop Vakantie in de Provence het e-mailbericht van annulering ontvangen, is de datum waarop uw reservering wordt geannuleerd.

 • Annuleringen 42 dagen of langer voor aanvang van de huurperiode: 40 % van de totale huur som wordt aangerekend
 • Annuleringen minder dan 42 dagen: 100% van de huursom wordt aangerekend
 • Een voucher is mogelijk onder bepaalde voorwaarden (1jaar geldig)

Indien de huurder tussen de 0 en 10 dagen na reservering annuleert wordt een administratiekost van €45 aangerekend.

Het staat de verhuurder vrij zijn accommodatie terug te verhuren als last-minute prijs.

Een annulatieverzekering kan best handig zijn.

De huurder kan de woning tot maximum 2 weken voor vertrek zijn woning overdragen aan een derde, deze dient ook de huurvoorwaarden te ondertekenen, de overgedragen huurder moet “vakantie in de Provence” hiervan op de hoogte stellen, in het slechtste geval kan deze toch geweigerd worden.

Indien Vakantie in de Provence vóór vertrek niet in staat is om een essentieel aspect van het contract na te komen vanwege een individuele fout, zowel van Vakantie in de Provence als van de verhuurder, die van invloed is op een specifieke boeking voor een huis (en dus niet vanwege een algemene overmacht situatie zoals beschreven in artikel 8), bijvoorbeeld door overboeking, zal de huurder hierover onmiddellijk worden geïnformeerd. Vakantie in de Provence zal al het mogelijke doen om de huurder een vergelijkbaar alternatief van gelijke kwaliteit en prijs aan te bieden. De huurder dient binnen 8 dagen na kennisgeving van Vakantie in de Provence zijn beslissing over het voorgestelde alternatief mede te delen. Als de voorgestelde alternatieven niet bevredigend zijn voor de huurder, heeft deze het recht om het contract kosteloos op te zeggen. In dat geval zal Vakantie in de Provence zo snel mogelijk de reeds betaalde prijs en huurwaarborg terugbetalen. Als gevolg hiervan kan de huurder geen verdere claims eisen tegen Vakantie in de Provence of de eigenaar.

Art. 8 - Overmacht

Indien Vakantie in de Provence vóór het vertrek niet in staat is om één of meerdere essentiële elementen van het contract na te leven als gevolg van een gebeurtenis buiten haar wil, zal zij de huurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Onvoorziene omstandigheden kunnen onder andere natuurrampen, overstromingen, droogte, waterschaarste, pandemieën, oorlogsgevaar, stakingen, overlijden, ziekte en andere storingen of gebeurtenissen omvatten. In dergelijke gevallen is Vakantie in de Provence niet verantwoordelijk voor het niet beschikbaar zijn of de vervroegde beëindiging van de huurovereenkomst en behoudt zij zich het recht voor om de overeenkomst kosteloos te ontbinden zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding aan de huurder.

Bij situaties van overmacht zal Vakantie in de Provence niet gehouden zijn om reeds betaalde huurgelden of administratiekosten terug te betalen. In gevallen waarin bepaalde contractuele bepalingen niet kunnen worden nageleefd door onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het niet-beschikbaar zijn van het zwembad door droogte en waterschaarste, inclusief de daaruit voortvloeiende overheidsmaatregelen zoals het verbod op het vullen van zwembaden, kan Vakantie in de Provence niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geeft evenmin aanleiding tot het betalen van schadevergoeding en kan niet leiden tot de (voortijdige) beëindiging van een huurovereenkomst.

De huurder stemt ermee in om de opgelegde maatregelen van zowel de Franse overheid als de overheid van zijn thuisland in geval van overmacht, zoals bij epidemieën en vergelijkbare situaties, strikt na te leven.

Art. 9 - Elektrische wagen

Reizigers die gebruikmaken van een elektrische auto dienen dit vooraf kenbaar te maken aan Vakantie in de Provence bij het indienen van hun reserveringsaanvraag. Op eigen initiatief en zonder de eigenaar hiervan op de hoogte te stellen, mag de huurder in geen geval zijn auto ter plaatse opladen. Elke vorm van schade die voortvloeit uit het inpluggen van de autobatterij valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder. Indien een huurder zijn elektrische auto wenst op te laden bij de gehuurde woning, en dit wordt toegestaan door de elektrische installatie, wordt er een extra forfaitaire vergoeding in rekening gebracht, tenzij anders vermeld in de beschrijving van de woning zelf. Deze vergoeding wordt verrekend via de waarborg.

Bij verhuur waarbij het elektriciteitsverbruik wordt afgerekend volgens de meterstanden, geldt er geen extra forfaitaire vergoeding, aangezien het verbruik voor het opladen in de afrekening is opgenomen. In dat geval noteert de eigenaar of contactpersoon bij aankomst en vertrek de meterstanden.

Art. 10 - Aansprakelijkheid

Het gebruik van de vakantiewoning en de bijbehorende uitrusting valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de huurder. De huurder draagt de verantwoordelijkheid voor zowel de vakantiewoning als de inhoud ervan, en wordt verwacht deze te behandelen als een zorgzame huiseigenaar, in overeenstemming met de overeengekomen bestemming. Het is van essentieel belang dat de huurder strikt alle richtlijnen opvolgt die hem zowel schriftelijk als mondeling zijn medegedeeld door Vakantie in de Provence of de eigenaar, evenals die vermeld in het huisreglement. Deze verantwoordelijkheid geldt gedurende de gehele verblijfsduur, vanaf het betrekken van de woning tot aan het vertrek.

De huurder stemt ermee in om de vakantiewoning adequaat te beveiligen tegen inbraak, het beveiligingssysteem en het zwembad als een verantwoord huiseigenaar te gebruiken, en de barbecue op een verantwoorde manier te hanteren, enzovoort.

De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van zijn eigen fouten of nalatigheid, evenals voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van zijn contractuele verplichtingen. Hij draagt ook de aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door medereizigers en personen die hij in de vakantiewoning toelaat. De ondertekenaar verbindt zich ertoe andere huurders/reisgenoten te informeren over de inhoud van de algemene voorwaarden. De huurder is tevens verantwoordelijk voor ongevallen in of rondom het huis en het zwembad, en dient alle nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van ongelukken, waaronder toezicht.

Noch Vakantie in de Provence, noch de eigenaar aanvaardt enige aansprakelijkheid voor verlies, achterlating, diefstal, beschadiging, letsel, ongevallen, enzovoort, opgelopen of veroorzaakt aan de huurder, derde personen, dieren en/of goederen tijdens of als gevolg van het verblijf in en het gebruik van de woning en al haar voorzieningen.

Door het aangaan van het huurcontract verklaart de huurder te beschikken over een passende verzekering bij een verzekeringsmaatschappij waarop hij een beroep kan doen om huurrisico's zoals brand-, water- en andere schade te dekken. In geval van aan de huurder toerekenbaar gedrag is de huurder echter aansprakelijk voor alle vormen van schade, met inbegrip van brand, die hij veroorzaakt. Dit betekent dat de verzekering tegen brandschade voor rekening van de huurder komt. De huurder verklaart in dit verband verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Indien de schade niet wordt gedekt door de eigen verzekering van de huurder, is de huurder zelf verantwoordelijk voor het vergoeden van de schade. Vakantie in de Provence en de eigenaar behouden te allen tijde het recht om de overeenkomst te beëindigen en de huurders de (verdere) toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen indien een huurder, reisgenoot of bezoeker aanzienlijke schade aan de vakantiewoning heeft veroorzaakt. In een dergelijk geval is Vakantie in de Provence niet verplicht om een gedeelte van de huurgelden voor de resterende huurperiode terug te betalen.

Art. 11 - Zwembad

In overeenstemming met de geldende wetgeving in Frankrijk met betrekking tot het gebruik van het zwembad, beschikt de verhuurder over een goedgekeurde installatie. De huurder verbindt zich ertoe deze beveiligingsmaatregelen gedurende de gehele verblijfsduur te gebruiken, zelfs tijdens tijdelijke afwezigheid gedurende het verblijf, inclusief 's nachts. Eventuele problemen met de werking van de installatie dienen onmiddellijk aan de eigenaar/verantwoordelijke te worden gemeld. In alle gevallen blijft de huurder verantwoordelijk voor het toezicht op degenen die hem vergezellen en dient hij alle nodige maatregelen te nemen om elk incident in en rond het zwembad te voorkomen.

Kinderen en/of volwassenen zonder zwemdiploma mogen alleen met zwemvest en onder toezicht van volwassenen met zwemdiploma het zwembad gebruiken. De verhuurder en/of eigenaar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een ongeval. De huurder vrijwaart de verhuurder tegen elke aanspraak, ook die van hemzelf, die tegen de verhuurder zou kunnen worden ingediend.

Het zwembad wordt regelmatig gereinigd en onderhouden door een bevoegd persoon. De huurder stemt ermee in de richtlijnen op te volgen en deze persoon toegang te verlenen tot het eigendom. Alvorens het zwembad te betreden, dient de gebruiker zich te douchen om afzetting van zonne-olie of zonne-crème in het water en op de randen te voorkomen. Het gebruik van scherpe voorwerpen in het zwembad is strikt verboden. Van zodra de huurder opmerkt dat het zwembadwater troebel wordt of licht verkleurt, dient hij onmiddellijk de verantwoordelijke in te lichten, zodat verdere vertroebeling of verkleuring beperkt of vermeden kan worden. Dit is niet alleen ter behoud van zijn eigen zwemplezier, maar ook ten behoeve van degenen die na hem het zwembad zullen gebruiken.

Bij zwembaden voorzien van een rolluik dient de huurder strikt de richtlijnen voor het gebruik en de bediening ervan te volgen. De huurder is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van verkeerde manipulatie of foutief gebruik. Het is ten strengste verboden om op of over het zwembadrolluik te lopen.

De meeste zwembaden worden verwarmd tot een temperatuur tussen 24 en 27°C. Het handhaven van hogere temperaturen kan leiden tot snelle algengroei of verminderde waterkwaliteit. Tijdens zeer warme zomers of hittegolven wordt de verwarmingsinstallatie doorgaans uitgeschakeld. Bovendien zijn de meeste verwarmingen tijdens het laagseizoen en de winter uitgeschakeld vanwege onverantwoord energieverbruik.

Wanneer een huurder een vakantiehuis met een verwarmd zwembad huurt, kan zowel Vakantie in de Provence als de eigenaar niet verantwoordelijk worden gehouden voor het handhaven van een specifieke watertemperatuur, aangezien deze afhankelijk is van factoren zoals omgevingstemperatuur, de manier waarop het zwembad al dan niet wordt afgedekt, en andere omstandigheden.

Art. 12 - Aanvullende voorwaarden & informatie

 • De huurder dient de woning opgeruimd achter te laten. Alles dient terug op zijn oorspronkelijke plaats te staan. Wanneer de woning niet netjes wordt achtergelaten (afwas, sigarettenpeuken, afval etc.) en een extra schoonmaak zich voordoet zal deze van de huurwaarborg in mindering worden gebracht. De huurder zal de woning niet open laten staan, zodat een inbraak zich kan voordoen.
 • Huisdieren zijn enkel en alleen toegestaan in de accommodaties waarbij dit vermeld staat alsook het aantal. Bij boekingen met huisdieren kan een toeslag in rekening worden gebracht en zal dit vermeld worden in het boekingscontract.
 • De huurder verklaart dat hij verzekerd is voor wettelijke aansprakelijkheid met betrekking tot huisdieren. In sommige woningen kan een extra vergoeding worden gevraagd voor elk huisdier per week. Huisdieren mogen in geen enkel geval in het zwembad komen, om verschillende redenen. Allereerst vanwege hygiënische overwegingen. Daarnaast heeft het stugge haar van huisdieren de potentie om de filterinstallatie te verstoppen of vast te laten lopen, met alle gevolgen van dien. Een andere reden is dat veel zwembaden zijn afgewerkt met een liner (een waterdichte kuip in pvc), en huisdieren met hun nagels deze afwerking kunnen beschadigen, wat leidt tot scheuren en lekken, met waterverlies en kostbare reparaties tot gevolg. Bij het niet naleven van deze regels zal de waarborg zonder enige betwisting worden ingehouden.
 • Bij eventuele klachten bij het betreden van de huurwoning, gelieve dit binnen de 24u te melden aan Vakantie in de Provence, via telefoon of mail en zal men trachten in de mate van het mogelijke samen met de eigenaar proberen naar een oplossing te zoeken. “Vakantie in de Provence” is de huurder of eigenaar geen schadevergoeding verschuldigd als men heeft verhinderd het probleem recht te zetten tijdens de duur van het verblijf. Schadevergoedingen kunnen nooit het bedrag van de huursom overschrijden.
 • Klusjesmannen, tuinmannen, kuispersoneel of diegene die instaan voor het onderhoud van de woning, tuin en zwembad,… dienen door de huurder steeds toegelaten te worden op het domein.
 • De maximale toegelaten aantal personen mag niet overschreden worden, tenzij anders vermeld in de huurovereenkomst.
 • Schoonmaakkosten worden vooraf medegedeeld aan de huurder, deze worden ter plaatse betaald aan de eigenaar of zijn vertegenwoordiger of worden verrekend met het terugbetalen van de waarborg.
 • Problemen met het internet, zoals storingen, tijdelijke uitval of trage prestaties, kunnen geen aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding door Vakantie in de Provence of de eigenaar. Het internet in Frankrijk wordt gekenmerkt door minder stabiliteit en snelheid in vergelijking met België en Nederland. Het begrip en de acceptatie van deze beperkingen zijn belangrijk, aangezien ze inherent zijn aan de lokale infrastructuur en buiten de directe controle van de verhuurder vallen.
 • Bij afwezigheid, zelfs van tijdelijke aard, dient de huurder altijd de zonneschermen en parasols te sluiten om schade te voorkomen bij onverwachte windstoten, vooral gezien de mogelijkheid van onaangekondigde mistralwinden. Daarnaast dienen de luiken te worden gesloten, en indien aanwezig, moet het alarmsysteem, inclusief het zwembadalarm, worden ingeschakeld. Dit draagt bij aan de bescherming van het gehuurde goed en bevordert de veiligheid in geval van onvoorziene omstandigheden.
 • Roken is nooit toegestaan in de woning, buiten kan dit wel maar dient men de sigarettenpeuken te verwijderen bij het beëindigen van de huurperiode.